Аварийни констатации и аварийно комисарство

ДУНАВСКА СЪВРЕЙОРСКА КОМПАНИЯ извършва аварийни констатации във връзка с освидетелстване на щети по застрахователно събитие, покрито КАРГО застраховка и  възникнали под влиянието на случайни събития / бедствия, аварии, катастрофи/, по време на транспорт, товаро-разтоварни дейности, съхранение; повреда на хладилни и др. съоръжения при специален ежим на транспорт и съхранение.

Извършваните от нас констатации дават точна информация за: размера, характера, причините, времето и мястото на възникване на щети по стоките, под чия отговорност е била увредената стока в момента на възникване на застрахователното събитие.

Отправят се препоръки за ограничаване на щетите и предотвратяване на по-големи материални и финансови загуби; препоръки за последващото съхранение и разпореждане с увредената стока.

Извършваме оценка на причинените щети – определяне на остатъчна стойност, процент обезценка, процент на обезщетение.
В случаи на установени липси – удостоверяване размара и  оценка на липсите, анализ на причините, място на възникване.

Издадените от ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ документи: Аварен протокол, Констативен протокол, Протокол за тестване на функционална годност, служат за уреждане на претенции към застрахователи, за отправяне на регресни искове.

ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ извършва услуги по Управление на увредена стока/партида – определяне режим на съхранение, ремонтни дейности, участие в процедура по бракуване и унищожаване на повредената стока/партида.