Освидетелстване състоянието на транспортни средства

 

Услугите извършваме при възлагане за:

  •  Проверка чистотата и пригоднастта на транспортното средство за товарене и транспортиране на определен вид стока, съгласно състоянието на товарното помещение: чистота, остатъци от предходни товари, история на товарите, стоково съвментителство, водонепроницаемот, сътсояние на покривни капаци и херметичост на уплътненията, и др. Издаваните сертификати са част от документирането на търговската сделка по транспортиране на стоките;
  • Пломбиране на товарни просранства на превозни седства: корабни трюмове, товарни ремаркета, вагони, контейнери и др. пространства, пригодни за съхранение и транспорт на стоки, осигуряващо предпазване от посегателство и/или сведетелстващо за извършено такова по време на превоз и престой.
  • Освидетелстване състоянието прeди покупка и / или отдаване по наем на плавателни съдове. Проверката обхваща: удостоверяване наличоста и комплестноста на корабната документация, съгласно действащата нормативна уредба; състоянието на товарните помещения, изправност и комплетност на прилежащите съоръжения и апаратура, др.