Стифадорско обслужване и укрепване на товари

Съхранението и транспортирането на стоките и товарите при неподходящи условия може да предизвика в различна степен количествени и/или качествени промени в тях, водейки до частична или пълна загуба на потребителски, търговскии и експлоата-ционни качества, причинявайки значителни загуби.

За целта режимът на съхранение и транспортиране на стокие и товарите трябва да е съобразен със специфичните им особености, а така също и със съществуващите общи изисквания за съхранение и транспорт на промишлени, селскостопаски, и хранително-вкусови стоки.

Във връзка с това извършваме стифадорско обслужване, контрол по укрепване на товари, контрол по време на съхранене, като самостоятелна или част от комплексна контролна услуга, по възлагане на транпортни и спедиторски фирми, складови стопанства, пристанищни комплески, товаро-разтоварни терминали.

Услугите включват:

  • Контрол при стифиране на стоките в товарните пострнаства на плавателни съдове, вагони, товарни автомобили, при спазване изискванията за максимално запазване на качеството и отчитайки специфични особености на стоките и факторите на средата: влага, химичен състав, стоково съвместителство, изчислянаве височина на стифа до максимално допустимото му  налягане и др.;
  • Контрол по укрепване на стоките и товарите в таворните пространства: съгласно вида на стоката и опаквката, условията в договора за превоз;
  • Контрол време на натоварване на плавателни съдове и съставяне на Карго-план;
  • Контрол по стифирането (подреждането и укрепването ) на стоките в складовото пространство, установяване на съответствие със сецифични условия и показатели на срадата и определяне на възможността за съхранението на стоките при максимално запазване на качеството / количеството им.