Стоков контрол

ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ ООД извършва стоков контрол на промишлени, селскостопнски, хранително- вкусови стоки от всички групи и подгрупи, на суровини и материали, на отделни стокови единици и цели партиди, като по този начин отговаря на нуждите на широк дииапазон от клиенти.

Целта на услугите по стоков контрол е предоставяне на навременна, точна, компетентна и безпристрастна информация за количеството / качеството на стоките и товарите, както и тяхното съответствие/несъответствие с условията на търговската сделка, на нормативни, технически и др. изисквания, като по този начин защитават интересите на киентите, предотвратяват/ решават търговски спорове и предпазват от финансови загуби.

Документираните резултати от контролната дейност са признати от частни, ведомствени, държавни институции , митнически служби, разследващи и съдебни органи и се използват с доказателствена сила при решевене на възникнали спорове / На добра воля, абитражни, съдебни/, за отправяне на препоръки, на искове и рекламации.

 Стоков контрол извършваме както на отделни стокови единици и на малки по обем партиди, така и на такива, доставяни с речни и морски плавателни съдове, влакови композиции, товарни автомобили,  на партиди , намиращи се на склад по време на съхранение и /или по време на експердиране и товоро – разтоварни дейности.

По- конкретно ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ извървша стоков контол в следните направления:

 

Контрол на качеството на стоките

Контрол на качеството извършваме по методология и показатели, характерни за съответната стока, състоянието и към момента на контрола, съглсно нормативните и технически изисквания, изисквания на фирмените, национални и международни стандарти, регламентите в договорите за покупко-продажба, при което се измерва, изследва или оценява на една или повече характеристики и се съпоставят с изискванията , заложени към тях.

Документирание експертни заключения предоставят на клиентите ни информация за: фактическото състояние на контролираната стока, констатираните недостатъци и отклонения; причиите за появата им, препоръки за тяхното ограничавне / отстраняване, служат за отправне на рекламации при осъществяване на договори за покупко- продажба.

В зависимост от целта на контрола, качеството оценяваме по количествен, качествен или алтелнативен показател и даваме заключение съответно за клас на качество, параметрите на химични, физико-химични, механични и др. показатели; за годността на стоковата единица и/или партида.

В този смисъл ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ извършва контрол на качеството в следните направления:

 • Контрол на суровини и мателили, влагани в производството;
 • Контрол на качеството в процеса на производство - на заготовки и полуфабрикати, за установяване на съответствие/несъответствие с параметрите на техническото задание в дефинирани  критични контролни точки от производствения процес;
 • Окачествяване на готова продукция за нуждите на производители и търговци;
 • Контрол на качеството на стоки за нуждите на трговската сделка: установяване съответствие с договорните изисквания,  защита интересите на търговците при констатирани несъответствия.
 • Вземане и разработване на средни / представителни / проби.Като елемент от контрола на качеството, услугата се прилага в случаите, при които заключението за качеството на контролиранта партида се формулира по резултатите от извършени лабораторни изпитвания и/или тествания. Добре обучените оператори, извършването на интервенцията в съответстие изискванията на стндарти и нормативни документи, наличието на пълен набор техническо оборудване, гарантират съставянето на средна проба с максимална точност и представителност за партидата;
 • Инструментално определяне на показатели за експресна оценка на стокова партида: влага, плътност, температура, зърнометричен състав, радиация и др. – дружеството разполага с пълен набор от техничеки средства за опредаляне на показаелите.;
 • Органолептичен анализ и оценка : извършва се за оценка на показатели, като : външен вид, конситсенция, цвят, мирис, вкус, строеж, разрезна повърхност, явни и скрити дефекти, еднородност на партида и др. Структурирането на всяка  контролна услуга в  ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ е наложило извършването на органолептична анализ още в самото начало, като по този начин опитните експерти могат да дадат заключние за състоянието на контролираната партида, спестявайки в определени случаи разходи за скъпо струващи лабораторни тествания или при установяване на несъответствия с договореното и очаквано качество- да изискат установяване на параметрите по инстрментален път.
 • Зърнометричен анализ
 • Лабораторно определяне на химични, физико-химични, механични, функционални показатели в акредитирани национални и чуждестранни лаборатории

Количествен стоков контрол

ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ извършва количествен стоков контрол на опковани, насипни, течни товари, на партиди, доставяни с речни и морски плавателни съдове, намиращи на съхранение в складове, цистерни, силози, резервоари и др., по време на товаро- разтоварни дийности и експедиране на стоките.

Издаваните документи предоставят информация на клиентите за количеството на контролираната стока, съответствието/ несъответствието с обявеното в товаро-съпроводителните и складови докумнти, договорите за покупко- продажба и се иползват за решаване / предотвратяване на търговски спорове и финансови загуби, анализиране причините за регистрирана разлика, отправяне на рекламации към контрагенти.

ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ извършва количественстоков контол в следните направления:

 • Draft survey – на речни и морски плавателни съдове;
 • Ullage survey ;
 • Bunker survey;
 • Определяне количеството на насипи по обемен метод;
 • Измерване чрез разходомер, електронна везна;
 • Теоретично определяне на маса, чрез отчитане на специфична плътност и линейни размери за опредаляне на обем;
 • Определяне теглото на партида по данни от маркировка и прербояване на опаковки.

Тоността на резултатите от извършваните услуги по колиествен стоков контрол е утвърдило ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ като предпочитана контролна организация при провеждане на абритражни измервания, а също така и при измервания, възлагани от раследващи и съдебни органи.