Стокови и икономически оценки и експертизи

В отоговор на динамичо развиващия се пазар на контрлни услуги, на непрекъснато развиващата се българска и международна нормативна и техническа уредба, ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ  е възприела политика за своевремено и максимално приспособяване към промените, прилагайки сецифични контролни услуги, изискващи владеене на експертни знания и умения. Услугите се възлагат при необходимост от изготвяне на становища и заслючения по:

  • Установяване размерът, стойността, основанието за брак на стоково - мтериални запаси;
  • Участие в процедури по бракуване и унищожаване на стоково – материали запаси, в съответствие с данъчното им третиране по реда на действащото законодателство;
  • Усановяване размерът на нормативно определени липси от естествеи фири в поцеса на транспорт и съхраниние и изготвяне на доклади за нуждите на данъчото им третиране;
  • Оценка за определяне остатъчна стойност на повредена/и стоки;
  • Извършване на пазарна оценка на стоки, обект на залог/обезпечение;
  • Контрол и оценка на складови наличости, обект на обезпечеие по инвестиционни и оборотни банкори кредити: включва контрол на количество, качество на наличните към определен момент стоково материали запаси по партиди, артикули, оборот за отчетния период, съставяне на доклад и оценка към кредиторите.
  • Извършване на инвентаризация на търговски обекти и складови стопанства и изготвяне на доклади за нуждите на счетоводното отчитане.
  • Извършване на стокови и икономически оценки и експертизи за уждите на разследващи и съдебни органи.