Търговски условия

1. Настоящите Общи търговски условия /ОТУ/ регламентират търговската дейност на ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ ООД, наричана по-допу КОМПАНИЯТА и се прилагат за всички оферти, поръчки, възлагания, договори за изпълнение на контролни услуги. С възлагането на услуга, клиентът потвърждава, че е запознат с ОТУ, приема ги и поема ангажимент да ги спазва. Други условия, не упоменати в настоящите ОТУ не важат за страните. Допълнителни и специфични условия се договарят изрично и индивидуално. За актуално издание на ОТУ се приема публикуванто в официални източници за КОМПАНИЯТА, в официалата интернет страница на КОМПАНИЯТА, на видно и общодостъпно място в офисите на КОМПАНИЯТА.

2. ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ ООД е обединение на три независими търговски дружества: ТОТАЛ КОНТРОЛ ЕООД, ГЛОБАЛ КАРГО КОНТРОЛ ЕООД И ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН ЕООД, наричани по – долу ДРУЖЕСТВО-СЪДРУЖНИК, всяко от които е упълномощено да предлага и извършва самостоятелни/ индивидуални контролни услуги в рамките на КОМПАНИЯТА и/или да участва в съвместни/комплексни контролни услуги. В случаите на самостоятелни/ индиви-дуални котролни услуги, всяко едно от Дружествата прилага настоящите ОТУ.

3. КОМПАНИЯТА предлага и извършва услуги по независим стоков контрол като самостоятелна услуга, извършена от някое от ДРУЖЕСТВОТО-СЪДРУЖНИК и/или като комплексна контролна услуга, извършена от две от ДРУЖЕСТВАТА-СЪДРУЖНИЦИ или едновременно от трите друржества. Според възлагането услугите може да се извършват  както на отделни стокови единци, така и на големи по обем партиди. Може да обхващат един или няколко от следните елементи:

 • Контрол на качеството на стоки от всички стокови групи;
 • Количествен стоков контрол на насипни, течни , опаковани товари чрез : Draft survey, Ullage survey, Bunker survey, определяне теглото на насипи по обемен метод; теоретично определяне на маса; определяне количество по тегловен метод; определяне на количество чрез преброяване и отчитане данните на маркиравката;
 • Предпроизводствен, производствен и следпроизводствен контрол;
 • Органолептичен анализ и оценка на стоки, суровини и материали;
 • Контрол на опаковка и маркировка;
 • Контрол по време на съхрание на стоките;
 • Контрал по време на товаро- разтоварни дейности и / или по време на експедиране на стокови партиди;
 • Аварийни констатации и аварийно комисарство;
 • Освидетелстване състоянието на транспортни средтва – състояние и чистота на товарни пространства;
 • Пломбиране на товарни простравнста : корабни трюмове, товарни автомобили, вагони, контейнери и др.
 • Извършване на стокови и икономически оценки и експертизи;
 • Контрол на стоки, подлежащи на брак и участие в процедура по бракуване и унищожаване на стоки;
 • Контрол и оценка за определяне на липси от естествени фири на стоково – материални запаси;
 • Управление на стокови обезпечения по инвестиционни и оборотни фирмени кредити;
 • Участие в процедура и / или извършване на инвинтаризация на търговски и промишлени обекти,

4. За извършването на дейността КОМПАНИЯТА  Декларира, че разполага с необходимата ресурсна обезпеченост от : квалифициран персонал, технически средства за измерване и контрол, техническа и нормативна документация.

5. Всеки един служител на Компанията е подисал Декларация за спазване на КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ: поверителност на предоставената информация за стоките и организациите, проявява професионална етика  и отговорност при изпълнение на услугите.

6. Услугите се извършват след получаване на запитване от клиент за предоставяне на оферта за извършване на контролна услуга. Запитването може да бъде отправено към всяко едно ДРУЖЕСТВО-СЪДРУЖНИК или към централния офис на КОМПАНИЯТА. Трябва да бъде отправено в писмен вид – чрез формата за заявка в официалната интернет страница на КОМПОНИЯТА, по поща / електронна поща, факс, при което клиента  регламентира своите предварителни изисквания относно  параметрите на услугата. В случай на запитване, отнасящо се за услуга, в изпълнението на която КОМПАНИЯТА има опит и когато е отправено от клиент, с когото КОМПАНИЯТА и/или ДРУЖЕТВО-СЪДРУЖНИК  е имало контакт и е нямало проблеми при  извършването на услугите, запитването може да се извърши и по телефона.

7. След анализ на клиентското запитване, се изготвя и предоставя на клиента Оферта или обоснован отказ. В офертата се конкретизират конкретно, ясно и недвусмислено параметрите на услугата. Валидността на офертата е 30 дни от датата на издаването и.

8. След постигане на договореност мужду страните относно параметрите на услугата и след възлагне от страна на клиента , се пристъпва към изпълението.

9. За изпълнение на услугата по стоков контрол клиентът трябва :

 • Да осигури достъп на представител/и на КОМПАНИЯТА до обекта на контролната услуга;
 • Да осигури, ако е необходимо обслужващ оперативен персонал;
 • Да гарантира, че са изпълнени условията за безопанстост и сигурност при работа. Да разясни и предостави допълнителни инструкции при работа с машини, съоръжения, инсталации;
 • Да осигури необходимата информация и документация за обекта на контролната услуга;
 • Да съдейства на представителя/те на КОПАНЯТА при изпълнението на контролната услуга.

10. При изпълнение на услугите, КОМПАНИЯТА гарантира, че:

 • Определения/те за изпълнението представител/тели принежават нужните знания, квалификация и опит за изпълнение на конкретната поръчка, съгласно параметрите на възлагането и специфииката му;
 • Използваните средства за измерване и контрол са подходящи, проверени и калибрирани от копетентните органи;
 • Направените констатации са аргументирани, отразяват фактическото състояние и параметри на контролирания обект и са обективни и независими   от страните по  сделката;

11. За извършената контролна услуга КОМПАНИЯТА издава документи : сертификати, доклади, експертизи, потоколи и др. с ясно, точно и недвусмислено отразени данни, констатации и заключения.

12. Заплащането на услугите се извършва според договорените финансови параметри и след издадена от КОМПАНИЯТА ИЛИ ДРУЖЕСТВО-СЪДРУЖНИК данъчна фактура към датата на извършване на услугата с прибавен ДДС. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ /КЛИЕНТЪТ превежда начислените суми по сметката на КОМПАНИЯТА/ ДРУЖЕСТВО- СЪДРУЖНИК  до  ДВАДЕСЕТ календарни дни от издаването   на  документите с резултатите  от  контролната услуга и данъчната фактура.

13. В случай на волно или неволно допуснати грешки, или отклонения от договорените между страните условия, всяка от страните по конкретна сделка  е в правото си аргументирано, в писмен вид, да предяви  своите претенции за разрешаването им в рамките на добрия тон и професионална етика.

14. Страните по договорена и изпълнена сделка за котролна услуга отговарят материално помежду си, в рамките на действащото в  Република България законодателство,  когато с действията  или бездействията им възникнат щети спрямо накоя от тях или спрямо трети лица/страни.

Настощите Общи търговски условия са приети и съгласувани от ръководството на ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ ООД.