Кои сме ние:

ДУНАСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ ООД е независима частна контролна организация със седалище и адрес на уравлене в    гр. Русе и засилено присъствие в пристанищата по р. Дунав – Русе, Силистра, Свищов, Лом, Сомовит, Козлодуй, Видин, с изградена мрежа от агенти на територията на страната и създадени международни партньорства с контролни организации от държавите по поречието на р. Дунаав.

Учредители и съдружници са : ТОТАЛ КОНТРОЛ ЕООД, ГЛОБАЛ КАРГО КОНТРОЛ ЕООД и ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН ЕООД.
Съчетавайки различни предимства: Над 25-годишен опит в контролната дейност, висок професионален ценз и тясна специализация на служителите, всяко едно от дружествата-учредители се обединява за съвместна работа, създавайки добавена стойност в полза на клиента и утвърждавайки ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ  като разпознаваем и предпочитан търговски партьор.

Политиката ни е непрекъснато да подобряваме нивото на работа,  затвърждайки и надграждайки доверието на нашите клиенти. Във връзка с това и с цел постигане на увереност в качеството на предлаганите услуги, нерекъснатото и адекватно разширяване на техния обхват, всеки един от съдружниците в ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ се е специализирал в определена сфера на стоковия контрол, прилагайки в детайли конкретни и актуални изисквания към услугите: на българските и международни стндарти, на нормативни и технически документи , изисквания на ведомствени, държавни и международни инстинуции, на директиви и реглламенти на Общността

Наши клиенти са: Търговски дружества, Производствени предприятия, Пристанищни комплески, Товаро-разтоварни терминали, Складови стопанства, Спедиторски и Транспорнти организации, Митнически агенци, Банкови институции, Митнически учреждения и Разследващи органи. Документираните резултати от дейността са признати и  служат с доказателствена сила пред Национални и Международни организации и институции.

Всяка една от компаниите - учредители: ТОТАЛ КОНТРОЛ , ГЛОБАЛ КАРГО КОНТРОЛ и ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН предлага и извършва самостоятелно или съвместно следните услуги :

 • Контрол на качеството: стоки от всички стокови групи;
 • Количествен стоков контрол на насипни, течни , опаковани товари чрез : Draft survey, Ullage survey, Bunker survey, определяне теглото на насипи по обемен метод; теоретично опредемяне на маса; определяне количество по тегловен метод; определяне на количество чрез преброяване и отчитане данните на маркиравката;
 • Педпроизводствен, производствен и следпоизводствен контрол;
 • Органолептичен анализ и оценка на стоки, суровини и материали;
 • Контрол на опаковка и маркировка;
 • Контрол по време на съхрание на стоките;
 • Контрал по време на товароразтоварни дейности и / или по време на експедиране на стокови партиди;
 • Аварийни констатации и аварийно комисарство;
 • Освидетелстване състоянието на транспортни средтва – състояние и чистота на товарни пространства;
 • Помбиране на товарни простравнста : корабни трюмове, товарни автомобили, вагони, контейнери и др. 
 • Извършване на стокови и икономически оценки и експертизи;
 • Контрол на стоки, подлежащи на брак и участие в процедура по бракуване и унищожаване на стоки;
 • Контрол и оценка за определяне на липси от естествени фири на стоково – материални запаси;
 • Управление на стокови обезпечения по инвестиционни и оборотни фирмени кредити;
 • Участие в процедура и / или извършване на инвинтаризация на търговски и промишлени обекти.

Въз основа на дружествен договор , ясно утвърдени вътрешно – дружествени правила и процедури, ТОТАЛ КОНТРОЛ ЕООД, ГЛОБАЛ КАРГО КОНТРОЛ ЕООД и ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН ЕООД обединяват професионален опит, експертни знания и умения, предлагайки комплексни контролни услуги, обхващайки изцяло нуждите на пазара, поддържайки висок стандарт, осигурявайки ясни предимства и ползи за клиентите.

Нашите предимства

 • Изградената мрежа от офиси и представителства в българските дунавски пристанища - Русе, Силистра, Свищов, Лом, Сомовит, Козлодуй, Видин, създава възможност за своевременно извършване на контролни услуги и в Р.Румъния на места с близка локация. 
 • Съчеването на дългогодишен опит и тясни експретни знания и умения, обединено в ресурса на трите копании – съдружници: ТОТАЛ КОНТРОЛ, ГЛОБАЛ КАРГО КОНТРОЛ и ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН, създава възможност за бързи и правилни действия, адекватни решения и високо ниво на извършваните услуги;
 • Изградената мрежа от местни и международни сътрудничества и партньорства създава възможност за добра комуникация и обмяна на опит, възможност за извършване на контролна дейност в началната и крайна точка при дистанционни сделки;
 • В дружесвтото работат специалисти, получили тясна квалификация по стоков контрол – с образователна степен бакалавър – спецалност „Стокознание“ и магистър – специалност „Качество и експартиза на стоките“, което е предоставка за качествено и компетентно извършване на дейността;
 • Част от експертите на дружеството са регистрирани експерти в съдебната система и с доказан опит при решаване на съдебни търговски спорове.
 • За осигуряване съответствие с непрекъснато променящите се изисквания на действащите в сферата стандарти, нормативни изисквания, Европейски регламенти и актове на Общността, в ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ има спецално създаден отдел за поддържане актуарността на изданията и своевременно приспосабяване към измененията.